Kallelse till årsmöte för Märsta Alliance IF

Hej alla medlemmar!

Det är nu dags för årets föreningsstämma och alla medlemmar i föreningen är välkomna. Har du ett förslag som du vill att årsstämman tar ställning till måste detta skickas in till styrelsen snarast, dock senast 10 dagar före årsmötet.
När: Söndag den 13:e mars 2022, kl 12.00
Var: Märsta Alliance föreningslokal
Väl mött!
/Styrelsen Märsta Alliance
marstaalliance@outlook.com

Dagordning för årsstämma Märsta Alliance

 1. Ordförande och sekreterare för mötet väljs
 2. Röstlängd för mötet fastställs.
 3. Protokolljusterare och rösträknare väljs.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordning fastställs.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret bestäms.
 10. Medlemsavgifter fastställs.
 11. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 12. Val av revisor med ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.