KALLELSE ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR MÄRSTA ALLIANCE IF

Tid: Söndag 2020-01-12, kl 15:00-16:00.

Plats: Träningslokalen, Valsta sporthall, Märsta.

Ärenden vid årsmöte:

 1. Ordförande och sekreterare för mötet väljs
 2. Röstlängd för mötet fastställs.
 3. Protokolljusterare och rösträknare väljs.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordning fastställs.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret bestäms.
 10. Medlemsavgifter fastställs.
 11. Val av ordförande (1) och övriga styrelseledamöter (4).
 12. Val av revisor (1) med ersättare (1).
 13. Val av valberedning (2).
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande

 Motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 Föreningens samtliga förtroendeposter skall väljas: styrelse, valberedning och revisorer. Valbar är röstberättigad medlem av föreningen som har fyllt lägst 18 år. Valberedningen består idag av Nicklas Bergman och Pär Saxby, vänligen meddela dem era förslag på kandidater till föreningens förtroendeposter.

 Aktuella handlingar kommer finnas tillgängliga för medlemmarna i träningslokalen senast en vecka före årsmötet.

 Väl mött!

Styrelsen Märsta Alliance

Länk till text fil ->Kallelse-årsmöte-2020-01-12