Kallelse till årsmöte

Hej alla medlemmar!

Det är nu dags för årets föreningsstämma och alla medlemmar i föreningen är välkomna. Alla som har betalat avgiften och fyllt 15 år har rösträtt på stämman. Har du ett förslag/motion som du vill att årsstämman tar ställning till måste detta skickas in till styrelsen snarast, dock senast 10 dagar före årsmötet. Alla medlemmar kan skicka in förslag/motioner. Märsta Alliance IF är en demokratisk ideell förening vilket innebär att all makt utgår ifrån medlemmarna.

Föreningens samtliga förtroendeposter skall väljas: styrelse, valberedning och revisorer. Valbar är röstberättigad medlem av föreningen som har fyllt lägst 18 år. Valberedningen består idag av Carl Frank och Yunus Van Der Meer.

Aktuella handlingar kommer finnas tillgängliga för medlemmarna i träningslokalen senast en vecka före årsmötet.

När: Lördag den 11:e mars 2023, kl 12.00

Var: Märsta Alliance föreningslokal, Bragegatan 11

Väl mött!

/Styrelsen Märsta Alliance

marstaalliance@outlook.com

Dagordning för årsstämma Märsta Alliance

 1. Ordförande och sekreterare för mötet väljs
 2. Röstlängd för mötet fastställs.
 3. Protokolljusterare och rösträknare väljs.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Dagordning fastställs.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret bestäms.
 10. Medlemsavgifter fastställs.
 11. Val av ordförande och styrelseledamöter.
 12. Val av revisor med ersättare.
 13. Val av valberedning.
 14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  14 a. Uppdatering av föreningens stadgar för att bättre reflektera dagens verksamhet.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.